Ivalis – Holland

Hoofdzetel :
Tel : 00 32 24 79 67 77

Sales Dienst (Yves Boulogne):
Tel : 00 32 491 56 37 53

Mail : yves.boulogne@ivalisgroup.com

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDE

A) Annulering

Elke inventarisatie die minder dan 21 kalenderdagen voor de geplande datum afgezegd wordt, zal voor 50% van het geschatte bedrag gefactureerd worden.

B) Theoretische schatting

Een realistische schatting van het aantal te tellen stuks per magazijn zal minstens twee weken voor de eerste inventaris meegedeeld worden. Dit laat ons toe de planning van mensen en materieel te maken.

Minder dan 90% van de schatting:

Wij kunnen niet minder dan 90% van het theoretisch aantal te tellen stuks faktureren. Dit is niet van toepassing voor de test

Meer dan 110% van de schatting:

Indien we een aantal stuks zouden inventariseren die meer dan 110% van de schatting bedraagt, dan zullen de extra stuks (boven 110%) gefactureerd worden aan 125% van het tarief.

C) Prijs herziening

Het bedrijf IVALIS, dat voornamenlijk personeel gebruikt, behoudt zich het recht de tarieven te veranderen in functie van de salarisindexen.

D) Klachten

Elke reclamatie met betrekking tot gebeurtenissen en/of toepassing van de inventaris procedures die in de bestelbon gedefinieerd waren moeten worden verzonden binnen de 48 uur na levering, per post via aangetekend brief met ontvangstbevestiging.

Elke reclamatie met betrekking tot facturatie termen moet ingediend worden binnen de 48 uur na ontvangst van de factuur, per post via aangetekend brief met ontvangstbevestiging.

Buiten de hierboven genoemde termijnen, zullen alle klachten nietig zijn en de betaling van de inventaris te wijten aan de vervaldatum en niet aanvechtbaar.

E) Verplichtingen van de klant

IVALIS draagt een verplichting van middelen in de opstelling van de inventarissen.

IVALIS is slechts verantwoordelijk voor de inventarisatie van de stocks op locaties aangeduid door de klant en waartoe er toegang verleend is.

IVALIS zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor het verschil dat zou kunnen bestaan tussen het resultaat van de inventaris en de theoretische voorraad van de klant.

In geval van betwisting betreffende het resultaat van de inventaris dient de klant te bewijzen dat de fouten in de opname uitsluitend te wijten zijn aan IVALIS.

Enkel de fouten, behoorlijk vastgesteld en ten laste van IVALIS, die hoger zijn dan 5% van het totaal van de geïnventariseerde artikelen kunnen aanleiding geven tot de proportionele vermindering van het bedrag van de faktuur.

IVALIS is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de opgestelde inventarissen.

F) Bevoegde rechtbank

Ongeacht andere clausules zijn het de rechtbanken van Utrecht die bevoegd zijn in geval van betwisting of geschil. Iedere overeenkomst of transactie die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden valt onder het Nederlandse recht.